توری

<< به زودی محصولات جدیدی به این بخش اضافه خواهد شد >>

با انتخاب هر یک از محصولات زیر جدول قیمت، میانگین قیمت، نمودار قیمتی و توضیحات بیشتر راجب آن محصول را مشاهده کنید

حصار نوین الماس تولید کننده انواع توری همچون ( توری پرسی – توری مرغی – توری حصاری – توری گابیون – توری جوشی – توری مش ) 

لیست قیمت انواع توری را میتوانید پایین تر مشاهده بکنید که طبق آخرین تغیرات در بازار بروزرسانی میشود، و قیمت هر دسته با توجه به ابعاد مختلف و چشمه‌های به کار رفته در توری مشخص شده است. اگر برای انتخاب محصول مورد نظر سئوالی دارید همکاران ما شما را راهنمایی میکنند  (  شماره تماس : 216 67 – 021 )

لیست قیمت سیم خاردارردیفمحصولنوعضخامت مفتولضخامت خارنوع گالوانیزهوزنمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
1سیم خاردار خطیخطی2.5 میلی متر2 میلی مترگرم22 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 21.600 تومان
2سیم خاردار خطی تبریخطی2.5 میلی متر2 میلی مترگرم15 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 44.000 تومان
3سیم خاردار سوزنی قطر 60 سانتی مترحلقوی3 میلی متر2 میلی مترگرم7.5 کیلوگرمتهرانکلاف 21.900 تومان
4سیم خاردار سوزنی قطر90 سانتی مترحلقوی3 میلی متر2 میلی مترگرم10 کیلوگرمتهرانکلاف 274.000 تومان
5سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی متر ( 6 کیلو )حلقوی2.5 میلی متر2 میلی مترگرم6 کیلوگرمتهرانکلاف 274.000 تومان
6سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی متر ( 7 کیلو )حلقوی2.5 میلی متر2 میلی مترگرم7 کیلوگرمتهرانکلاف تومان
7سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 سانتی مترحلقوی2.5 میلی متر2 میلی مترگرم10 کیلوگرمتهرانکلاف 340.000 تومان

لیست قیمت توری گابیونردیفمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعنوع گالوانیزهمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
1توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 1.710×81.7 میلی متر590 گرمگرمتهرانمترمربع 13.000 تومان
2توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.010×82.0 میلی متر700 گرمگرمتهرانمترمربع 13.000 تومان
3توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.510×82.5 میلی متر1.5 کیلوگرمگرمتهرانکیلوگرم 21.300 تومان
4توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 3.010×83.0 میلی متر2.0 کیلوگرمگرمتهرانکیلوگرم 21.000 تومان

لیست قیمت توری پرسیردیفمحصولچشمهضخامت مفتولوزنمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
1توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 2.82×22.8 میلی متر6.0 کیلوگرمتهرانبرگ 19.500 تومان
2توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.42×23.4 میلی متر10.2 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 19.500 تومان
3توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.62×23.6 میلی متر11.0 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 19.500 تومان
4توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.82×23.8 میلی متر14.0 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 19.500 تومان
5توری پرسی چشمه 3×3 مفتول 4.03×34.0 میلی متر10.5 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 19.500 تومان
6توری پرسی چشمه 3×3 مفتول 4.53×34.5 میلی متر13.5 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 19.500 تومان
7توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.04×43.0 میلی متر4.0 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 19.500 تومان
8توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.34×43.3 میلی متر6.2 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 19.500 تومان
9توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.64×43.6 میلی متر7.0 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 19.500 تومان
10توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 4.04×44.0 میلی متر9.0 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 19.500 تومان
11توری پرسی چشمه 5×5 مفتول 4.55×54.5 میلی متر9.0 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 19.500 تومان

لیست قیمت مفتول گالوانیزهردیفمحصولضخامت مفتولنوع گالوانیزهمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
1سیم رابیتس بندی مفتول 1.21.2 میلی مترگرمتهرانکیلوگرم تومان
2سیم اسکوپ مفتول 1.51.5 میلی مترگرمتهرانکیلوگرم تومان
3مفتول 0.5 گالوانیزه گرم0.5 میلی مترگرمتهرانکیلوگرم تومان
4مفتول 2 گالوانیزه گرم2 میلی مترگرمتهرانکیلوگرم 19.800 تومان
5مفتول 2.2 گالوانیزه گرم2.2 میلی مترگرمتهرانکیلوگرم 19.800 تومان
6مفتول 2.4 گالوانیزه گرم2.4 میلی مترگرمتهرانکیلوگرم 19.800 تومان
7مفتول 2.8 گالوانیزه گرم2.8 میلی مترگرمتهرانکیلوگرم 19.800 تومان
8مفتول 3 گالوانیزه گرم3.0 میلی مترگرمتهرانکیلوگرم 19.800 تومان
9مفتول 3.5 گالوانیزه گرم3.5 میلی مترگرمتهرانکیلوگرم 19.800 تومان
10مفتول 4 گالوانیزه گرم4.0 میلی مترگرمتهرانکیلوگرم 19.800 تومان

لیست قیمت توری حصاریردیفمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
0توری حصاری چشمه 5 مفتول ۴5 سانتی متر 4.0 میلی متر4.200 کیلوگرمتهرانمترمربع 45.000 تومان
1توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.05.7 سانتی متر2.0 میلی متر0.912 کیلوگرمتهرانمتر مربع 20.700 تومان
2توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.25.7 سانتی متر2.2 میلی متر1.100 کیلوگرمتهرانمتر مربع 24.800 تومان
3توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.45.7 سانتی متر2.4 میلی متر1.300 کیلوگرمتهرانمتر مربع 29.300 تومان
4توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.85.7 سانتی متر2.8 میلی متر1.800 کیلوگرمتهرانمتر مربع 39.300 تومان
5توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 3.05.7 سانتی متر3.0 میلی متر2.000 کیلوگرمتهرانمتر مربع 40.000 تومان
6توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.06.7 سانتی متر2.0 میلی متر0.780 کیلوگرمتهرانمتر مربع 18.000 تومان
7توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.26.7 سانتی متر2.2 میلی متر0.940 کیلوگرمتهرانمتر مربع 21.400 تومان
8توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.46.7 سانتی متر2.4 میلی متر1.117 کیلوگرمتهرانمتر مربع 25.000 تومان
9توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.86.7 سانتی متر2.8 میلی متر1.550 کیلوگرمتهرانمتر مربع 33.500 تومان
10توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 3.06.7 سانتی متر3.0 میلی متر1.750 کیلوگرمتهرانمتر مربع 38.500 تومان
11توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.27.7 سانتی متر2.2 میلی متر0.820 کیلوگرمتهرانمتر مربع 18.700 تومان
12توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.47.7 سانتی متر2.4 میلی متر0.980 کیلوگرمتهرانمتر مربع 22.000 تومان
13توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.87.7 سانتی متر2.8 میلی متر1.320 کیلوگرمتهرانمتر مربع 29.700 تومان
14توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 3.07.7 سانتی متر3.0 میلی متر1.550 کیلوگرمتهرانمتر مربع 33.500 تومان

لیست قیمت توری مشردیفمحصولسایز میلگردچشمهطول x عرضوزن هر متر مربعمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
0توری مش مفتول 2.2 الی 5مختلف5x5 الی 20x20 سانتی متر1x2 مترمختلفتهرانکیلوگرم 22.000 تومان
1توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 106 میلی متر10 سانتی متر2×6 متر4.680 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 17.800 تومان
2توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 156 میلی متر15 سانتی متر2×6 متر3.120 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 17.800 تومان
3توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 206 میلی متر20 سانتی متر2×6 متر2.340 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 17.800 تومان
4توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 256 میلی متر25 سانتی متر2×6 متر1.870 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 17.800 تومان
5توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 306 میلی متر30 سانتی متر2×6 متر1.560 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 17.800 تومان
6توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 108 میلی متر10 سانتی متر2×6 متر8.320 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 16.800 تومان
7توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 158 میلی متر15 سانتی متر2×6 متر5.550 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 16.800 تومان
8توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 208 میلی متر20 سانتی متر2×6 متر4.160 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 16.800 تومان
9توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 258 میلی متر25 سانتی متر2×6 متر3.330 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 16.800 تومان
10توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 308 میلی متر30 سانتی متر2×6 متر2.780 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 16.800 تومان
11توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 108 میلی متر10 سانتی متر2×6 متر8.320 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 16.800 تومان
12توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 158 میلی متر15 سانتی متر2×6 متر5.550 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 16.800 تومان
13توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 208 میلی متر20 سانتی متر2×6 متر4.160 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 16.800 تومان
14توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 258 میلی متر25 سانتی متر2×6 متر3.330 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 16.800 تومان
15توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 308 میلی متر30 سانتی متر2×6 متر2.780 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 16.800 تومان
16توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 1010 میلی متر10 سانتی متر2×6 متر13.000 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 16.000 تومان
17توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 1510 میلی متر15 سانتی متر2×6 متر8.660 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 16.000 تومان
18توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 2010 میلی متر20 سانتی متر2×6 متر6.500 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 16.000 تومان
19توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 2510 میلی متر25 سانتی متر2×6 متر5.200 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 16.000 تومان
20توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 3010 میلی متر30 سانتی متر2×6 متر4.340 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 16.000 تومان
21توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 1012 میلی متر10 سانتی متر2×6 متر18.720 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 17.000 تومان
22توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 1512 میلی متر15 سانتی متر2×6 متر12.480 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 17.000 تومان
23توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 2012 میلی متر20 سانتی متر2×6 متر9.360 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 17.000 تومان
24توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 2512 میلی متر25 سانتی متر2×6 متر7.500 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 17.000 تومان
25توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 3012 میلی متر30 سانتی متر2×6 متر6.240 کیلوگرمتهرانکیلوگرم 17.000 تومان

لیست قیمت توری مرغیردیفمحصولطولعرضوزنچشمهمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
1توری مرغی عرض 120 وزن 5.5 کیلوگرم45 متر120 سانتی متر5.5 کیلوگرم3.4 اینچتهرانرول 180.000 تومان
2توری مرغی عرض 120 وزن 7.5 کیلوگرم45 متر120 سانتی متر7.5 کیلوگرم3.4 اینچتهرانرول 238.000 تومان