لوله مبلی

فیلتر ها
کارشناسان این محصول
خانم لک
خانم لک
(کارشناس فروش)
خانم ذوالقدر
(کارشناس فروش)
قیمت انواع لوله مبلی ضخامت 0.5
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۱۷:۰۰:۴۸
اشتراک گذاری این صفحه
قطر ضخامت کارخانه وزن طول شاخه لوله قیمت(تومان) نوسانات استعلام گیری
25 میلی متر 0/5 میلی متر خلیج فارس 1/800 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
22 میلی متر 0/5 میلی متر خلیج فارس 1/600 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
20 میلی متر 0/5 میلی متر خلیج فارس 1/400 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
16 میلی متر 0/5 میلی متر خلیج فارس 1/100 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
13 میلی متر 0/5 میلی متر خلیج فارس 0/950 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
10 میلی متر 0/5 میلی متر خلیج فارس 0/730 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
قطر ضخامت قیمت(تومان) بیشتر
25 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
25 میلی متر
ضخامت
0/5 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
1/800 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
22 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
22 میلی متر
ضخامت
0/5 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
1/600 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
20 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
20 میلی متر
ضخامت
0/5 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
1/400 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
16 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
16 میلی متر
ضخامت
0/5 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
1/100 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
13 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
13 میلی متر
ضخامت
0/5 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
0/950 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
10 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
10 میلی متر
ضخامت
0/5 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
0/730 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع لوله مبلی ضخامت 0/9
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۱۷:۱۰:۴۳
اشتراک گذاری این صفحه
قطر ضخامت کارخانه وزن طول شاخه لوله قیمت(تومان) نوسانات استعلام گیری
60 میلی متر 0/9 میلی متر خلیج فارس 7/900 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
60 میلی متر 0/9 میلی متر خلیج فارس 7/900 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
48 میلی متر 0/9 میلی متر خلیج فارس 6/300 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
45 میلی متر 0/9 میلی متر خلیج فارس 5/900 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
22 میلی متر 0/9 میلی متر خلیج فارس 2/900 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
42 میلی متر 0/9 میلی متر خلیج فارس 5/500 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
35 میلی متر 0/9 میلی متر خلیج فارس 4/600 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
32 میلی متر 0/9 میلی متر خلیج فارس 4/200 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
25 میلی متر 0/9 میلی متر خلیج فارس 3/300 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
22 میلی متر 0/9 میلی متر خلیج فارس 2/900 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
قطر ضخامت قیمت(تومان) بیشتر
60 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
60 میلی متر
ضخامت
0/9 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
7/900 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
60 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
60 میلی متر
ضخامت
0/9 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
7/900 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
48 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
48 میلی متر
ضخامت
0/9 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
6/300 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
45 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
45 میلی متر
ضخامت
0/9 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
5/900 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
22 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
22 میلی متر
ضخامت
0/9 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
2/900 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
42 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
42 میلی متر
ضخامت
0/9 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
5/500 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
35 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
35 میلی متر
ضخامت
0/9 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
4/600 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
32 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
32 میلی متر
ضخامت
0/9 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
4/200 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
25 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
25 میلی متر
ضخامت
0/9 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
3/300 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
22 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
22 میلی متر
ضخامت
0/9 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
2/900 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع لوله مبلی ضخامت 1
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۲۱:۲۹:۱۶
اشتراک گذاری این صفحه
قطر ضخامت کارخانه وزن طول شاخه لوله قیمت(تومان) نوسانات استعلام گیری
38 میلی متر 1 میلی متر خلیج فارس 5/600 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
35 میلی متر 1 میلی متر خلیج فارس 5/200 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
32 میلی متر 1 میلی متر خلیج فارس 4/700 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
25 میلی متر 1 میلی متر خلیج فارس 3/700 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
22 میلی متر 1 میلی متر خلیج فارس 3/300 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
20 میلی متر 1 میلی متر خلیج فارس 3/000 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
18 میلی متر 1 میلی متر خلیج فارس 2/700 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
16 میلی متر 1 میلی متر خلیج فارس 2/400 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
13 میلی متر 1 میلی متر خلیج فارس 2/000 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
10 میلی متر 1 میلی متر خلیج فارس 1/500 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
قطر ضخامت قیمت(تومان) بیشتر
38 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
38 میلی متر
ضخامت
1 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
5/600 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
35 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
35 میلی متر
ضخامت
1 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
5/200 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
32 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
32 میلی متر
ضخامت
1 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
4/700 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
25 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
25 میلی متر
ضخامت
1 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
3/700 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
22 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
22 میلی متر
ضخامت
1 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
3/300 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
20 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
20 میلی متر
ضخامت
1 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
3/000 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
18 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
18 میلی متر
ضخامت
1 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
2/700 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
16 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
16 میلی متر
ضخامت
1 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
2/400 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
13 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
13 میلی متر
ضخامت
1 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
2/000 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
10 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
10 میلی متر
ضخامت
1 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
1/500 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع لوله مبلی ضخامت 1/5
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۲۱:۳۸:۱۷
اشتراک گذاری این صفحه
قطر ضخامت کارخانه وزن طول شاخه لوله قیمت(تومان) نوسانات استعلام گیری
50 میلی متر 1/5 میلی متر خلیج فارس 11/200 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
48 میلی متر 1/5 میلی متر خلیج فارس 10/500 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
45 میلی متر 1/5 میلی متر خلیج فارس 9/900 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
42 میلی متر 1/5 میلی متر خلیج فارس 9/200 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
38 میلی متر 1/5 میلی متر خلیج فارس 8/300 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
35 میلی متر 1/5 میلی متر خلیج فارس 7/700 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
32 میلی متر 1/5 میلی متر خلیج فارس 7/000 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
25 میلی متر 1/5 میلی متر خلیج فارس 5/500 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
22 میلی متر 1/5 میلی متر خلیج فارس 4/800 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
20 میلی متر 1/5 میلی متر خلیج فارس 4/400 کیلوگرم 6 متر
43,100
46,979
قطر ضخامت قیمت(تومان) بیشتر
50 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
50 میلی متر
ضخامت
1/5 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
11/200 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
48 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
48 میلی متر
ضخامت
1/5 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
10/500 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
45 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
45 میلی متر
ضخامت
1/5 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
9/900 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
42 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
42 میلی متر
ضخامت
1/5 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
9/200 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
38 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
38 میلی متر
ضخامت
1/5 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
8/300 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
35 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
35 میلی متر
ضخامت
1/5 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
7/700 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
32 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
32 میلی متر
ضخامت
1/5 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
7/000 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
25 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
25 میلی متر
ضخامت
1/5 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
5/500 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
22 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
22 میلی متر
ضخامت
1/5 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
4/800 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری
20 میلی متر خلیج فارس
43,100
46,979
قطر
20 میلی متر
ضخامت
1/5 میلی متر
کارخانه
خلیج فارس
وزن
4/400 کیلوگرم
طول شاخه لوله
6 متر
نوسانات
استعلام گیری

لوله نازک فولاد ضد زنگ با نسبت ضخامت دیواره به قطر کمتر از 6٪ ساخته شده است. این لوله ها در فشارهای پایین، دمای پایین و کاربردهای حساس بالا مورد استفاده قرار می گیرند. لوله جدار نازک استیل را می توان در درجه بندی های مختلف مواد و در مشخصات استاندارد مختلف ساخت.

 

در میان آنها، فولاد کربن ، فولاد کم آلیاژ ، لوله دیواره نازک فولاد آلیاژی برای ساختار کلی و قطعات ساختاری مکانیکی مناسب است.

 

لوله فولادی سیال دیوار نازک برای انتقال سیال عمومی استفاده می شود. لوله جداره نازک فولاد ضد زنگ برای مواد شیمیایی، نفت، صنایع سبک، مواد غذایی، ابزار مکانیکی و غیره استفاده می شود.

 

لوله مبلی (welded pipe) که با نام لوله سبک نیز شناخته می شود، از ورق روغنی ساخته شده و گاها لوله روغنی نیز نام دارند. لوله مبلی بدلیل خصوصیات درجه یکی که داردف در بازارا لوله و پروفیل رونق فراوانی گرفته است. لوله های مبلی دارای استانداردهای ساخت متنوعی هستند که بر اساس میزان تقاضا و کاربردهای مشخصی انتخاب می شوند. لوله مبلی نوعی پروفیل و قوطی به حساب می آید که برخلاف حالت معمولی پروفیل ها که زاویه دار هستند دایره ای شکل هستند. لوله مبلی مقاومت بالاتری از قوطی داشته که در مقابل فشارها و عوامل خارجی مقاوم هستند.

 

لازم بذکر است که میزان خرید و فروش لوله سبک یا لوله مبلی زیاد می باشد و این به خاطر ضخامت و وزن کم آن می باشد. بنابراین در صنایعی که دو ویژگی ضخامت و وزن اهمیت ویژه های داشته باشد، از لوله مبلی استفاده می شود.

 

ویژگی‌های لوله مبلی

 

لوله مبلی درزدار اغلب دارای وزن سبکی هستند و دیواره آن ها نیز نازک می باشد. در صورتیکه لوله های بدون درز سنگین تر و مقاومت بالاتری داشته و نیز صاف تر هستند. با توجه به اینکه لوله های مبلی درزدار به علت نورد سرد از ورق روغنی تولید می شود درنتیجه سطح براقی داشته و برای کارهای تزیینی، گزینه‌ ای مناسب می باشد. لازم بذکر است که فرایند ساخت این لوله به گونه ای است که منجر به افزایش مقاومت کششی لوله شده و تحمل وزن لوله سبک را افزایش می دهد. از دیگر ویژگی های لوله های مبلی یا سبک می توان به موارد نیز اشاره کرد:

 

 • قابلیت آبکاری به منظور افزایش مقاومت در برابر رطوبت
 • انعطاف پذیری بهتر جهت شکل دادن لوله ها
 • ویژگی کششی
 • بالا بودن کیفیت سطح لوله ها
 • قابلیت اجرای لعاب کاری روی لوله ها برای جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی
 • جوش پذیری بالا و مقاومت مناسب
 • وزن کم نسبت به کیفیت مقاومت بهتر و مناسب
 • انعطاف‌ پذیری بالا
 • جوش ‌پذیری بالا
 • دارای ابعاد دقیق
 • عمر زیاد و مقاومت بالا در محیط ‌های مرطوب

 

برخی از ویژگی های لوله درزدار را می توان در طول تولید کنترل کرد. در حقیقت قطر لوله به استفاده از آن بستگی دارد و متغییر است؛ به طوری که می تواند هم در لوله های کوچکی که برای ساخت سوزن های زیرپوستی استفاده می شود و هم در لوله های بزرگی که برای انتقال گاز در سراسر شهر استفاده شود. هم چنین ضخامت دیواره ها نیز قابل کنترل می باشد. از دیگر ویژگی های قابل کنترل می توان به طول، مواد و ترکیبات پوشش دهنده و بسته بندی محصول نهایی اشاره کرد.

 

امروزه لوله های فولادی در مکان های زیادی موجود هستند که مقاومت بالایی داشته و برای انتقال آب و گاز در شهرها استفاده می شوند. بعلاوه در ساخت و ساز نیز برای محافظت از سیم های برق مورد استفاده قرار می گیرند. در حالی که این لوله ها دارای مقاومت بالایی هستند، در نتیجه دارای وزن سبکی می باشند. این ویژگی سبک بودن وزن لوله ها باعث شده تا به منظور استفاده در ساخت قاب دوچرخه، به کار بروند. همچنین در بسیاری دیگر از صنایع از قبیل اتومبیل‌، واحدهای تبرید، سیستم ‌های گرمایشی و لوله ‌کشی، میله‌ های پرچم، چراغ‌ های خیابانی از لوله مبلی استفاده می شود.

 

کاربردهای لوله مبلی

 

لوله مبلی در صنایع گوناگونی کاربرد دارد که مهمترین آن ها شامل موارد زیر می باشند:

 

 • صنعت خودرو سازی
 • صنعت ماشین سازی و ابزارآلات کشاورزی
 • حمل و نقل
 • دوچرخه سازی
 • صنعت تولید لوارم خانگی
 • تولید تجهیزات پزشکی
 • تولید ابزارآلات
 • پروژه های ساختمانی
 • صنایع هوایی و نظامی

 

چنانچه مصالح آهنی اطراف خود از قبیل خانه ، کافه ها و مکان های تفریحی را نگاهی بیندازی متوجه وجود لوله های خاصی در اندازه های متنوع برای دکوراسیون داخلی می شوید که در برخی موارد برای انتقال آب استفاده شده اند که این لوله ها لوله های مبلی هستند. در صنعت دوچرخه سازی نیز از این لوله ها که دارای دارای سطوح صاف هستند، در قسمت تنه دوخه مورد استفاده قرار می گیرند. این لوله ها همچنین دارای انعطلاف پذیری بالا و قابلیت خم شدن هستند که اشکال مورد نظر را به خوبی به خود می گیرند.

 

این محصول در بسیاری از صنایع و تولیدات مانند ساخت پایه میز، صندلی و تخت، در تولید انواع اگزوز خودرو، تولید بدنه فرمان خودرو، کانکس و کانتینر، ساخت لوازم خانگی. تولید و ساخت تخت های فلزی. ساخت استند های فلزی و هزاران نوع تولیدات دیگر استفاده می گردد. در نتیجه قیمت فروش لوله فلزی سبک در بهاء تمام شده بسیاری از کالاها تاثیر گذار می باشد.

 

بررسی مشخصات فنی لوله مبلی

همانطور که اشاره شد لوله مبلی از ورق روغنی طراحی و ساخته می شود که به لوله روغنی نیز شناخته می شود. این لوله با توجه به تنوع در ضخامت دارای 13 نوع ضخامت می باشد که عموما از ضخامت 3/0 میلی متر تا ضخامت 5/1 میلی متر تولید می گردد. به دلیل اینکه لوله مبلی بیشتر در ضخامت های زیر یک ونیم میلی متر تولید می شود به لوله های سبک معروف است. لازم بدکر است که این لوله در ضخامت های 2 میلی متر و ۳ میلی متر نیز به مقدار کم تولید می شود. جالب است بدانید لوله بیضی و پروفیل مبلی محصول فرمینگ شده از لوله مبلی هستند.

 

مجموعه حصار نوین الماس بزرگترین تولیدکننده لوله مبلی و پروفیل مبلی، با بیش از صدها سایز و ضخامت مختلف، توان تامین نیاز تولید کنندگان و خریداران در بازار داخلی کشور و همچنین خارج از کشور را دارد. این مجموعه قیمت لوله مبلی انواع برندهای معتبر و معروف را به قیمت کارخانه توزیع می کند.

 

نحوه تولید لوله مبلی

نحوه تولید لوله مبلی به دو روش درزدار (welded pipe) و بدون درز (Seamless pipe) انجام می شود. لوله مبلی درزدار با استفاده از فرایند نورد سرد ساخته می شود که در آن ورق روغنی را توسط دستگاه دوزه کشیده شده تا ضخامت آن کم شود اما با این حال مقاومت آن افزایش یابد. نحوه جوشکاری این نوع لوله ها با استفاده از روش قوس الکتریکی و در فرکانس بالا انجام می گیرد. برای بهبود خواص مکانیکی لوله های مبلی درزدار از برخی روش‌های مکمل از قبیل نورد پیلگر، نورد فشاری، نورد روی کلاهک و نورد پیوسته با مندرل نیز به کار می رود.

 

لوله مبلی بدون درز که به آن لوله مانیسمان نیز می گویند ضخامت پایینی داشته و با روش نورد گرم تهیه و تولید می شود. بنابراین در این روش پس از حرارت دادن شمش فولادی ، آن را می کشند و در نهایت در مرحله آخر سنبه ‌ای را از وسط آن عبور می‌دهند تا به شکل لوله ایجاد شود. لوله سبک بدون درز، از مقاومت بالاتری نسبت به نوع درزدار آن برخوردار وبده و کاربردهای متفاوتی را شامل می شود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *