اخبار لحظه ای
سیم آرماتوربندی 4 نرم
1000 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۹:۲۱:۳۰
سیم آرماتوربندی 3 نرم
1000 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۵:۵۱:۲۵
سیم آرماتوربندی 2.5 نرم
1000 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۵:۵۱:۱۹
سیم آرماتوربندی 1.5 نرم
1000 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۵:۵۱:۱۴
سیم آرماتوربندی 1.5 نرم ( سلفون پیچ )
2400 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۵:۵۰:۵۶
سیم آرماتوربندی 2.5 نرم ( سلفون پیچ )
2400 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۵:۵۰:۴۹
سیم آرماتوربندی 3 نرم ( سلفون پیچ )
2400 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۵:۵۰:۳۹
سیم آرماتوربندی 4 نرم ( سلفون پیچ )
2400 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۵:۵۰:۳۲
سیم آرماتوربندی 4 نرم ( سلفون پیچ )
2300 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۵:۵۰:۲۲
توری اکسپندد متال (لوزی) ۲۵*۵۰
0 تومان
بدون تغییر
آخرین تغییر
۱۵:۴۹:۲۹
توری اکسپندد متال (لوزی) ۵۰*۲۰۰
0 تومان
بدون تغییر
آخرین تغییر
۱۵:۴۹:۲۴
توری اکسپندد متال (لوزی) ۴۰*۱۵۰
0 تومان
بدون تغییر
آخرین تغییر
۱۵:۴۹:۱۹