اخبار لحظه ای
سیم خاردار سوزنی قطر90 سانتی متر
411500 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۲۰:۰۲:۳۱
سیم خاردار سوزنی قطر 60 سانتی متر
300600 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۵:۳۲:۱۹
سیم خاردار خطی تبری
20500 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۵:۳۲:۰۵
سیم خاردار خطی
13000 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۵:۳۱:۵۸
توری پرسی گالوانیزه
46000 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۵:۲۹:۵۱
توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 2.8
12700 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۵:۲۹:۳۹
توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.4
11200 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۵:۲۹:۳۱
توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.6
11200 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۵:۲۹:۲۳
توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.8
11200 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۵:۲۹:۱۳
توری پرسی چشمه 3×3 مفتول 4.0
11200 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۵:۲۸:۵۷
توری پرسی چشمه 3×3 مفتول 4.5
11200 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۵:۲۸:۵۰
توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.0
11200 تومان
افزایش نسبت به دیروز
آخرین تغییر
۱۵:۲۸:۳۸