فنس

فیلتر ها
کارشناسان این محصول
خانم لک
خانم لک
(کارشناس فروش)
شبکه های اجتماعی
خانم میرزایی
خانم میرزایی
(کارشناس فروش)
شبکه های اجتماعی
قیمت انواع فنس چشمه 5.0
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ۱۵:۰۲:۲۵
اشتراک گذاری این صفحه
چشمه ضخامت مفتول وزن هر مربع نوع گالوانیزه محل بارگیری قیمت(تومان) واحد فروش نوسانات استعلام گیری
5.0 سانتی متر 3.0 میلی متر 2.700 کیلوگرم گرم تهران
90,000
98,100
متر مربع
5.0 سانتی متر 2.4 میلی متر 1.500 کیلوگرم گرم تهران
60,000
65,400
متر مربع
5.0 سانتی متر 2.7 میلی متر 1.895 کیلوگرم گرم تهران
75,000
81,750
متر مربع
5.0 سانتی متر 2.2 میلی متر 1.250 کیلوگرم گرم تهران
49,800
54,282
متر مربع
5.0 سانتی متر 2.0 میلی متر 1.040 کیلوگرم گرم تهران
41,000
44,690
متر مربع
چشمه ضخامت مفتول قیمت(تومان) بیشتر
5.0 سانتی متر 2.700 کیلوگرم
90,000
98,100
چشمه
5.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.0 میلی متر
وزن هر مربع
2.700 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
5.0 سانتی متر 1.500 کیلوگرم
60,000
65,400
چشمه
5.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.4 میلی متر
وزن هر مربع
1.500 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
5.0 سانتی متر 1.895 کیلوگرم
75,000
81,750
چشمه
5.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.7 میلی متر
وزن هر مربع
1.895 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
5.0 سانتی متر 1.250 کیلوگرم
49,800
54,282
چشمه
5.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.2 میلی متر
وزن هر مربع
1.250 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
5.0 سانتی متر 1.040 کیلوگرم
41,000
44,690
چشمه
5.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.0 میلی متر
وزن هر مربع
1.040 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع فنس چشمه ۵.۵
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ ۱۶:۱۴:۱۳
اشتراک گذاری این صفحه
چشمه ضخامت مفتول وزن هر مربع نوع گالوانیزه محل بارگیری قیمت(تومان) واحد فروش نوسانات استعلام گیری
5.5 سانتی متر 3.0 میلی متر 2.130 کیلوگرم گرم تهران
77,000
83,930
متر مربع
5.5 سانتی متر 2.70 میلی متر 1.723 کیلوگرم گرم تهران
67,000
73,030
متر مربع
5.5 سانتی متر 2.40 میلی متر 1.360 کیلوگرم گرم تهران
53,000
57,770
متر مربع
5.5 سانتی متر 2.20 میلی متر 1.144 کیلوگرم گرم تهران
43,000
46,870
متر مربع
5.5 سانتی متر 2.0 میلی متر 0.945 کیلوگرم گرم تهران
37,000
40,330
متر مربع
چشمه ضخامت مفتول قیمت(تومان) بیشتر
5.5 سانتی متر 2.130 کیلوگرم
77,000
83,930
چشمه
5.5 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.0 میلی متر
وزن هر مربع
2.130 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
5.5 سانتی متر 1.723 کیلوگرم
67,000
73,030
چشمه
5.5 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.70 میلی متر
وزن هر مربع
1.723 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
5.5 سانتی متر 1.360 کیلوگرم
53,000
57,770
چشمه
5.5 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.40 میلی متر
وزن هر مربع
1.360 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
5.5 سانتی متر 1.144 کیلوگرم
43,000
46,870
چشمه
5.5 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.20 میلی متر
وزن هر مربع
1.144 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
5.5 سانتی متر 0.945 کیلوگرم
37,000
40,330
چشمه
5.5 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.0 میلی متر
وزن هر مربع
0.945 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع فنس چشمه ۶
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ ۱۶:۱۴:۱۷
اشتراک گذاری این صفحه
چشمه ضخامت مفتول وزن هر مربع نوع گالوانیزه محل بارگیری قیمت(تومان) واحد فروش نوسانات استعلام گیری
6 سانتی متر 3.0 میلی متر 1.950 کیلوگرم گرم تهران
54,000
58,860
متر مربع
6 سانتی متر 2.70 میلی متر 1.580 کیلوگرم گرم تهران
44,000
47,960
متر مربع
6 سانتی متر 2.40 میلی متر 1.250 کیلوگرم گرم تهران
49,500
53,955
متر مربع
6 سانتی متر 2.20 میلی متر 1.040 کیلوگرم گرم تهران
40,000
43,600
متر مربع
6 سانتی متر 2.0 میلی متر 0.860 کیلوگرم گرم تهران
34,000
37,060
متر مربع
چشمه ضخامت مفتول قیمت(تومان) بیشتر
6 سانتی متر 1.950 کیلوگرم
54,000
58,860
چشمه
6 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.0 میلی متر
وزن هر مربع
1.950 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
6 سانتی متر 1.580 کیلوگرم
44,000
47,960
چشمه
6 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.70 میلی متر
وزن هر مربع
1.580 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
6 سانتی متر 1.250 کیلوگرم
49,500
53,955
چشمه
6 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.40 میلی متر
وزن هر مربع
1.250 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
6 سانتی متر 1.040 کیلوگرم
40,000
43,600
چشمه
6 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.20 میلی متر
وزن هر مربع
1.040 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
6 سانتی متر 0.860 کیلوگرم
34,000
37,060
چشمه
6 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.0 میلی متر
وزن هر مربع
0.860 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع فنس چشمه ۷.۵
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ ۱۶:۱۴:۲۲
اشتراک گذاری این صفحه
چشمه ضخامت مفتول وزن هر مربع نوع گالوانیزه محل بارگیری قیمت(تومان) واحد فروش نوسانات استعلام گیری
7.5 سانتی متر 3.0 میلی متر 1.560 کیلوگرم گرم تهران
60,000
65,400
متر مربع
7.5 سانتی متر 2.70 میلی متر 1.265 کیلوگرم گرم تهران
36,500
39,785
متر مربع
7.5 سانتی متر 2.40 میلی متر 0.998 کیلوگرم گرم تهران
39,800
43,382
متر مربع
7.5 سانتی متر 2.20 میلی متر 0.835 کیلوگرم گرم تهران
33,800
36,842
متر مربع
7.5 سانتی متر 2.0 میلی متر 0.700 کیلوگرم گرم تهران
28,000
30,520
متر مربع
چشمه ضخامت مفتول قیمت(تومان) بیشتر
7.5 سانتی متر 1.560 کیلوگرم
60,000
65,400
چشمه
7.5 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.0 میلی متر
وزن هر مربع
1.560 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
7.5 سانتی متر 1.265 کیلوگرم
36,500
39,785
چشمه
7.5 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.70 میلی متر
وزن هر مربع
1.265 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
7.5 سانتی متر 0.998 کیلوگرم
39,800
43,382
چشمه
7.5 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.40 میلی متر
وزن هر مربع
0.998 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
7.5 سانتی متر 0.835 کیلوگرم
33,800
36,842
چشمه
7.5 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.20 میلی متر
وزن هر مربع
0.835 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
7.5 سانتی متر 0.700 کیلوگرم
28,000
30,520
چشمه
7.5 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.0 میلی متر
وزن هر مربع
0.700 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری

بعد از خرید باغ یا ملک، یکی از دغدغه‌های افراد حصارکشی دور آن است. البته این دغدغه برای بسیاری از صنایع، مناطق نظامی و … هم وجود دارد. با توجه به این نیاز افراد، انواع فنس‌ها تولید می‌شوند. این فنس‌ها با توجه به کاربردی که دارند، به دسته‌بندی‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. در ادامه مطلب قصد داریم به صورت جامع انواع فنس را تعریف کنیم.

 

احتمالا اصطلاحاتی مثل فنس، حصار، فنس توری و … را زیاد شنیده باشید. همه این اسامی برای یک نوع محصول به کار برده می‌شوند. این محصول ممکن است در مناطق مختلف با نام‌های متفاوتی عرضه شود، اما کارایی یکسانی دارد. اگر بخواهیم تعریفی از فنس داشته باشیم، باید بگوییم شبکه‌هایی هستند که از به‌هم پیوستن مفتول‌ها به صورت طولی و عرضی بوجود می‌آیند. این مفتول‌ها ممکن است جنس‌های مختلفی داشته باشند.


ممکن است در ساخت انواع فنس‌ها از جنس فولاد ضدزنگ استفاده شود. معمولا از این نوع فنس‌ها در مناطق حساس و امنیتی بیشتر استفاده می‌کنند. دلیل این امر کیفیت بالا و مقاومت کم‌نظیر این نوع توری‌های فنس است. همچنین در شرایط آب و هوایی مختلف دچار تغییر نمی‌شوند.


برای تولید انواع فنس‌ها، امروزه از دستگاه‌های مخصوصی استفاده می‌کنند. فنس‌های تولیدشده از نظر جنس، ضخامت و کاربرد با یکدیگر متفاوت هستند. به همین دلیل قبل از خرید یا سفارش فنس، باید به این موضوعات توجه داشته باشید.

 

کاربرد فنس


این محصول کاربردهای بسیار زیادی دارد. همین موضوع باعث ‌شده که به یکی از پرفروش‌ترین و پرطرفدارترین‌ها در حوزه خود تبدیل شود. با توجه به نیازهای مختلف کاربران، فنس یا حصارهای مختلفی توسط کارخانه‌ها تولید می‌شوند.

 

یکی از مهم‌ترین اهداف استفاده از انواع فنس‌ها، تعیین حدود ملک شخصی است. به این ترتیب مشخص می‌شود که زمین یا ملک شما چقدر خواهد بود.


برای حصارکشی دور باغ هم استفاده از فنس بهترین گزینه محسوب می‌شود. معمولا برای حصارکشی پروژه‌های ساختمانی مختلف هم از فنس‌های توری استفاده می‌کنند. از دیگر کاربردهای مهم این محصول، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

  • برای مشخص کردن حریم راه آهن و مراکز صنعتی مختلف استفاده می‌شود.
  • بسیاری از پادگان‌های نظامی برای مناطق حساس خود از فنس‌ها بهره می‌گیرند.
  • برخی مناطق محیط زیستی که نیاز به حفاظت دارند هم از این محصول استفاده می‌کنند.

 

نکات مهم قبل از نصب انواع فنس


قبل از این که نصب فنس‌ها آغاز شوند، باید برخی اقدامات آماده‌سازی به بهترین نحو صورت بگیرند. در ادامه برخی از مهم‌ترین نکات این آماده‌سازی را بررسی خواهیم کرد:

 

  • تعیین محدوده حصارکشی: ابتدا باید زمین یا ملک موردنظر خود را به صورت دقیق مشخص کنید. این کار بهتر است با کمک نقشه‌بردار انجام شود.

 

  • دریافت مجوز نصب فنس: برای نصب فنس به مجوز نیاز دارید. نصب انواع فنس باید با توجه به مقررات و قوانین منطقه‌ای انجام شود.

 

  • تعیین حصارکشی: باید پایه فنس‌ها و نشانه‌گذاری‌ها انجام شوند. این کار باعث می‌شود تا مالکیت همسایه هم حفظ شود.

 

  • تمیز کردن محیط: محلی که قرار است فنس روی آن نصب شود، باید کاملا تمیز و مرتب شود.

 

  • اندازه زمین: نباید اندازه‌گیری زمین فراموش شود. اندازه‌گیری زمین نباید حدودی باشد.

 

  • رنگ کردن پایه: باید پایه محل نصب فنس را رنگ‌آمیزی کرد. این کار را با استفاده از اسپری هم می‌توان انجام داد.

 

فنس باغی چیست؟


یکی از انواع فنس‌هایی که استفاده از آن رایج است، فنس باغی بوده که برای حصارکشی دور باغ از آن استفاده می‌کنند. از این نوع فنس‌ها در زمین‌های کشاورزی هم استفاده می‌شود. هدف از این کار حصار کردن زمین‌های کشاورزی است. از فنس‌های باغی ممکن است در بسیاری از صنایع مختلف هم استفاده شود.

 

خرید انواع فنس


این که کدام فنس را باید انتخاب کرد، دغدغه‌ مهمی است که ذهن افراد را درگیر می‌کند. همانطور که اشاره شد، فنس‌ها در انواع مختلفی تولید می‌شوند. هر کدام از انواع فنس‌ها هم دارای کاربرد خاص خود هستند. به همین دلیل افراد باید با توجه به نیاز خود اقدام به خرید فنس کنند. برای خرید فنس مناسب هم باید نکاتی را در نظر داشت که یکی از مهم‌ترین آنها متراژ است.

 

قیمت فنس


چه عواملی روی قیمت انواع فنس موثر هستند؟ وزن، نوع مفتول و جنس از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که باعث تعیین قیمت فنس‌ها می‌شوند. فنس‌های توری گالوانیزه با توجه به جنسی که دارند، بسیار ارزان‌تر از بقیه هستند. البته فراموش نکنید که کیفیت پایین‌تری هم دارند.


یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در قیمت فنس، متراژ است. طبیعتا هر چقدر متراژ فنس بیشتر باشد، قیمت هم افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل قیمت هر متر فنس، باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. قطر و اندازه چشمه هم تاثیر زیادی روی قیمت محصول دارند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]
سوالات متداول
چرا قیمت شما نسبت به بقیه سایت ها کم تر میباشد ؟

به علت اینکه حصار نوین الماس کارخانه تولیدی نیز میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *