قوطی و پروفیل

فیلتر ها
کارشناسان این محصول
خانم لک
خانم لک
(کارشناس فروش)
خانم ذوالقدر
(کارشناس فروش)

قیمت انواع قوطی و پروفیل

آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۶:۳۴:۴۶
اشتراک گذاری این صفحه
سایز ضخامت طول شاخه وزن قوطی قیمت(تومان) نوسانات استعلام گیری
70×70 2 میلی متر 6 متر 26.500 کیلوگرم
30,800
33,572
60×60 2 میلی متر 6 متر 22.500 کیلوگرم
30,800
33,572
50×60 2 میلی متر 6 متر 20.500 کیلوگرم
30,800
33,572
50×50 2 میلی متر 6 متر 18.900 کیلوگرم
30,800
33,572
40×40 2 میلی متر 6 متر 16 کیلوگرم
30,800
33,572
50×30 2 میلی متر 6 متر 15 کیلوگرم
30,800
33,572
40×30 2 میلی متر 6 متر 13.400 کیلوگرم
30,800
33,572
30×30 2 میلی متر 6 متر 11.500 کیلوگرم
30,800
33,572
30×20 2 میلی متر 6 متر 9.500 کیلوگرم
30,700
33,463
20×20 2 میلی متر 6 متر 7.500 کیلوگرم
30,800
33,572
سایز ضخامت قیمت(تومان) بیشتر
70×70 2 میلی متر
30,800
33,572
سایز
70×70
ضخامت
2 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
26.500 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
60×60 2 میلی متر
30,800
33,572
سایز
60×60
ضخامت
2 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
22.500 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
50×60 2 میلی متر
30,800
33,572
سایز
50×60
ضخامت
2 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
20.500 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
50×50 2 میلی متر
30,800
33,572
سایز
50×50
ضخامت
2 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
18.900 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
40×40 2 میلی متر
30,800
33,572
سایز
40×40
ضخامت
2 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
16 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
50×30 2 میلی متر
30,800
33,572
سایز
50×30
ضخامت
2 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
15 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
40×30 2 میلی متر
30,800
33,572
سایز
40×30
ضخامت
2 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
13.400 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
30×30 2 میلی متر
30,800
33,572
سایز
30×30
ضخامت
2 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
11.500 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
30×20 2 میلی متر
30,700
33,463
سایز
30×20
ضخامت
2 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
9.500 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
20×20 2 میلی متر
30,800
33,572
سایز
20×20
ضخامت
2 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
7.500 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع قوطی و پروفیل ضخامت 3
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ۱۱:۱۵:۰۶
اشتراک گذاری این صفحه
سایز ضخامت طول شاخه وزن قوطی قیمت(تومان) نوسانات استعلام گیری
125×125 3 میلی متر 6 متر 70 کیلوگرم
30,400
33,136
120×120 3 میلی متر 6 متر 68 کیلوگرم
30,400
33,136
60×120 3 میلی متر 6 متر 51 کیلوگرم
30,400
33,136
110×110 3 میلی متر 6 متر 62 کیلوگرم
30,400
33,136
100×100 3 میلی متر 6 متر 58 کیلوگرم
30,400
33,136
80×100 3 میلی متر 6 متر 51 کیلوگرم
30,400
33,136
50×100 3 میلی متر 6 متر 42.500 کیلوگرم
30,400
33,136
40×100 3 میلی متر 6 متر 39.500 کیلوگرم
30,400
33,136
90×90 3 میلی متر 6 متر 51 کیلوگرم
30,400
33,136
80×80 3 میلی متر 6 متر 45 کیلوگرم
30,400
33,136
60×80 3 میلی متر 6 متر 39.500 کیلوگرم
30,400
33,136
40×80 3 میلی متر 6 متر 34 کیلوگرم
30,400
33,136
70×70 3 میلی متر 6 متر 39.500 کیلوگرم
30,400
33,136
60×60 3 میلی متر 6 متر 34 کیلوگرم
30,400
33,136
40×60 3 میلی متر 6 متر 28 کیلوگرم
30,400
33,136
30×60 3 میلی متر 6 متر 26 کیلوگرم
30,400
33,136
50×50 3 میلی متر 6 متر 28 کیلوگرم
30,400
33,136
30×50 3 میلی متر 6 متر 22.500 کیلوگرم
30,400
33,136
20×50 3 میلی متر 6 متر 20 کیلوگرم
30,400
33,136
40×40 3 میلی متر 6 متر 22.500 کیلوگرم
30,400
33,136
30×40 3 میلی متر 6 متر 19.600 کیلوگرم
30,400
33,136
20×40 3 میلی متر 6 متر 17 کیلوگرم
30,400
33,136
30×30 3 میلی متر 6 متر 17 کیلوگرم
30,400
33,136
20×30 3 میلی متر 6 متر 14.200 کیلوگرم
30,400
33,136
10×30 3 میلی متر 6 متر 11.500 کیلوگرم
30,400
33,136
25×25 3 میلی متر 6 متر 14.200 کیلوگرم
30,400
33,136
30×20 3 میلی متر 6 متر 9.900 کیلوگرم
30,800
33,572
20×20 3 میلی متر 6 متر 7.500 کیلوگرم
30,800
33,572
10×20 3 میلی متر 6 متر 8.500 کیلوگرم
30,800
33,572
سایز ضخامت قیمت(تومان) بیشتر
125×125 6 متر
30,400
33,136
سایز
125×125
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
70 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
120×120 6 متر
30,400
33,136
سایز
120×120
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
68 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
60×120 6 متر
30,400
33,136
سایز
60×120
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
51 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
110×110 6 متر
30,400
33,136
سایز
110×110
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
62 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
100×100 6 متر
30,400
33,136
سایز
100×100
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
58 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
80×100 6 متر
30,400
33,136
سایز
80×100
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
51 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
50×100 6 متر
30,400
33,136
سایز
50×100
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
42.500 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
40×100 6 متر
30,400
33,136
سایز
40×100
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
39.500 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
90×90 6 متر
30,400
33,136
سایز
90×90
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
51 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
80×80 6 متر
30,400
33,136
سایز
80×80
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
45 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
60×80 6 متر
30,400
33,136
سایز
60×80
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
39.500 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
40×80 6 متر
30,400
33,136
سایز
40×80
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
34 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
70×70 6 متر
30,400
33,136
سایز
70×70
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
39.500 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
60×60 6 متر
30,400
33,136
سایز
60×60
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
34 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
40×60 6 متر
30,400
33,136
سایز
40×60
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
28 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
30×60 6 متر
30,400
33,136
سایز
30×60
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
26 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
50×50 6 متر
30,400
33,136
سایز
50×50
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
28 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
30×50 6 متر
30,400
33,136
سایز
30×50
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
22.500 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
20×50 6 متر
30,400
33,136
سایز
20×50
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
20 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
40×40 6 متر
30,400
33,136
سایز
40×40
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
22.500 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
30×40 6 متر
30,400
33,136
سایز
30×40
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
19.600 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
20×40 6 متر
30,400
33,136
سایز
20×40
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
17 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
30×30 6 متر
30,400
33,136
سایز
30×30
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
17 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
20×30 6 متر
30,400
33,136
سایز
20×30
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
14.200 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
10×30 6 متر
30,400
33,136
سایز
10×30
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
11.500 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
25×25 6 متر
30,400
33,136
سایز
25×25
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
14.200 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
30×20 6 متر
30,800
33,572
سایز
30×20
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
9.900 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
20×20 6 متر
30,800
33,572
سایز
20×20
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
7.500 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری
10×20 6 متر
30,800
33,572
سایز
10×20
ضخامت
3 میلی متر
طول شاخه
6 متر
وزن قوطی
8.500 کیلوگرم
نوسانات
استعلام گیری

قوطی و پروفیل در صنایع مختلف مثل خودروسازی ( اتاقک خودرو)، ساختمان سازی (درب و پنجره) استفاده می شوند. کلمات پروفیل و قوطی بیشتر مواقع به جای یکدیگر استفاده می‌شوند؛ درحالیکه باید به این نکته توجه کرد که قوطی و پروفیل با یکدیگر متفاوت هستند. در ادامه به تفاوت قوطی و پروفیل اشاره می کنیم: پروفیل به مجموعه مقاطع طویلی گفته می شود که سطح مقطع مشخصی داشته باشند .

 

از انواع پروفیل ها می توان به میلگرد، تیرآهن، نبشی، سپری و ناودانی اشاره کرد. اما قوطی توخالی بوده و سطح مقطع آن ها غالباً به شکل مربع یا مستطیل است. در واقع میتوان گفت قوطی ها زیر مجموعه پروفیل ها می باشند.

 

پروفیل ها در واقع قطعاتی هستند که سطوح مقطع ثابتی با اشکال مختلف دارند و به دلیل تنوع و استحکام در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی پروفیل ها به دو دسته پر و توخالی تقسیم می شوند که در زیر به طور خلاصه توضیح خواهیم داد.

 

 • تیر: پروفیلی با مقطع H که عمدتاً در ساختمان های اسکلت فلزی استفاده می شود.

 

 • میلگرد: پروفیل هایی با سطح مقطع جامد، معمولا با آج. کاربرد اصلی میلگرد در سازه های اسکلت بتنی، تقویت شدن در بتن مسلح است.

 

 • لوله: پروفیلی با سطح دایره توخالی که در قطرهای مختلف موجود است.

 

 • قوطی پروفیل: پروفیل ها برش های مستطیلی یا مربعی توخالی هستند.

 

 • نبشی: پروفیل مقطعی است و 2 ضلع آن عمود بر هم است.

 

 • ناودانی: پروفیل ها مقطع U شکل هستند.


در این مقاله از سایت حصار نوین الماس به معرفی قوطی و پروفیل، انواع قوطی و پروفیل و ویژگی ها و کاربردهای این محصول پرکاربرد می پردازیم. با ما همراه باشید.

 

1) پروفیل چیست؟


پروفیل ها در واقع شامل مواد فلزی هستند که در صنایع مختلف بالاخص صنعت ساختمان سازی برای ساخت قاب های درب و پنجره ها و… کاربرد فراوانی دارند.این مواد فلزی موجب احداث راحت تر ساختمان ها و افزایش سرعت انجام پروژه های ساختمانی شده اند. پروفیل ها براساس شکل مقطع به دو دسته باز و بسته تقسیم می شوند.

 

 • پروفیل های بسته

شامل قوطی، لوله، پروفیل Pvcو و پرکاربردترین آن ها یعنی قوطی های درب و پنجرهستند.


پروفیل HSS نوعی از پروفیل بسته هست که به دلیل استحکام بسیار زیاد آن در ساخت استادیوم، پل ها و پاساژها کاربرد دارد.

 

 • پروفیل های باز

پرو فیل های بازدر ساخت انواع مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می ‌گیرند که سطح مقطع آنها باز هستند.از انواع پروفیل‌ های مقطع باز می‌ توان به تسمه، تیرآهن، نبشی، میلگرد و ناودانی اشاره کرد.

 

در تقسیم بندی دیگر، پروفیل ها به دو دسته ی پروفیل سبک و سنگین تقسیم می شوند:

 

 • پروفیل سبک

پروفیل های سبک یا پروفیل مبلی با روش نورد سرد تولید می شوند. این نوع پروفیل از ورق‌های روغنی تهیه می ‌شوند و دارای ضخامتی کمتر از ۱.۵میلی متر می باشند.

 

ویژگی های برتر پروفیل سبک

 

 • حالت‌پذیری بالا
 • قابل آبکاری شدن
 • تنوع خیلی بالا
 • قابلیت چکش خواری و فرم پذیری
 • قابلیت شکل پذیری مطلوب

 

کاربرد های پروفیل سبک

 

 • در تولید اسلحه
 • استفاده در صنعت کشاورزی
 • استفاده در صنایع خودرو سازی
 • استفاده در لوازم خانگی( صندلی و مبل)
 • استفاده در تولید کانتینر

 

 • پروفیل سنگین

پروفیل های سنگین به دوصورت صنعتی و ساختمانی وجود دارد که با ورق هایی با صخامت۱.۵میلی متر به بالا تهیه می شوند وسطح مقطعی چهارگوش دارد.از ویژگی این نوع پروفیل می‌توان به جوش خوردگی بالا، سختی زیاد و مقاومت بالا اشاره کرد.

 

ویژگی های پروفیل سنگین

 

 • قابلیت جوش پذیری
 • مقاومت پیچشی و خمشی
 • برخورداری از سختی سطحی
 • دارای قیمت مناسب


کاربرد های پروفیل سنگین

 

 • مورد استفاده در تولید ماشن آلات سنگین
 • مورد استفاده درساخت دستگاه های صنعتی
 • مورد استفاده در ساخت درب و چنجره
 • مورد استفاده در صنعت خودروسازی و راه سازی


تفاوت میان پروفیل سبک و پروفیل سنگین


بنابر توضیحاتی که برای پروفیل های سبک و سنگین اشاره کردیم، می توان به تفاوت آنها پی برد. ازجمله تفاوت هایی که میتوان برای آنها اشاره کرد:
نخستین تفاوت مهم میان پروفیل سنگین و پروفیل های سبک، ضخامت آنها است؛ ضخامت پروفیل سنگین بیشتراز 1.5 میلیمتر است در حالی که ضخامت پروفیل سبک، کمتر از 1.5 میلی متر است. دومین تفاوت پروفیل سبک و سنگین را می توان ورق های به کار رفته در تولید آنها عنوان کرد؛ به این صورت که پروفیل سنگین از ورق سیاه تولید می شود در حالی که پروفیل سبک از ورق روغنی تولید می شود.


سومین تفاوت مهم میان این دو نوع پروفیل مربوط به روش تولید آنها است؛ به این صورت که پروفیل های سبک به وسیله فرایند نورد سرد و پروفیل های سنگین به وسیله فرایند نورد گرم تولید می شوند. محصولات تولید شده با استفاده از روش نورد سرد مقاومت پایین‌تری نسبت به محصولات تولید شده با روش نورد گرم دارند.به همین خاطر محصولات تولید با روش نورد سرد در کارهای سبک استفاده می شوند.


چهارمین تفاوت این است که پروفیل های سنگین به دلیل قابلیت تحمل وزن و فشار بالا، کاربرد های زیاد و ممتازی نسبت به پروفیل های سبک دارند. پنجمین تفاوت پروفیل های سنگین و سبک این است که پروفیل های سنگین دارای ضخامت بیشتر اما پروفیل های سبک با ورق های نازک تری ساخته می شوند. آخرین تفاوت‌ پروفیل های سبک و سنگین، رنج قیمت آنها است؛ وزن پروفیل‌ قوطی‌های سنگین نسبت به پروفیل های سبک، زیاد است. بنابراین قیمت پروفیل های سنگین بیشتر است.

 

2) قوطی چیست؟


قوطی های فلزی در واقع پروفیل هایی تو خالی و دارای چهار گوش که در شکل های هندسی مربع و مستطیل شکل ساخته می شوند و به روش نورد سرد تولید می شوند. به عبارتی قوطی های فلزی از نوع پروفیل های بسته هستند که در صنعت درب و پنجره و ساختمان سازی کاربرد زیادی دارند. قوطی های فلزی بر حسب مواد اولیه در ساخت آنها به انواع مختلفی تقسیم می شوند که از جمله آنها میتوان به قوطی های استیل، آلومینیومی، آهنی و پی وی سی اشاره کرد، ولی پروفیل های آهنی به دلیل قابیلت جوش پذیری و شکل پذیری و استحکام بالا کاربرد زیادی نسبت به بقیه دارند.

 

آشنایی با ویژگی های قوطی

 

 • قابلیت شکل پذیری وجوش پذیری بالا
 • مقاومت زیاد
 • قابلیت فرم پذیری خوب
 • تنوع زیاد
 • قابلیت بازیافت و عدم ایجاد آلودگی

 

کاربرد های قوطی های فلزی

 

 1. مورد استفاده درساختمان سازی(درب و پنجره) و خودروسازی( اتاقک خودرو)
 2. مورد استفاده در تولید لوازم ورزشی و لوازم تفریحی
 3. مورد استفاده در تولید لوازم خانگی مثل میز، مبل و..
 4. مورد استفاده در ساخت اسکلت فلزی ساختمان ها و نرده های فلزی
 5. مورد استفاده درساخت سوله
 6. مورد استفاده در تولید لوازم پزشکی، آموزشی


عوامل تاثیرگذار بر قیمت پروفیل


قیمت قوطی و پروفیل، تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تغییرات قیمت مواد اولیه، نرخ نوسانات ارز و دلار، میزان عرضه و تقاضا و بسیاری از عوامل دیگر است. اما از جمله فاکتورهای مهمی که در قیمت انواع قوطی پروفیل تاثیرگذار است؛ وزن، جنس، اندازه، نوع، سایز و کیفیت تولید آن است. پروفیل ها در کشور توسط کارخانه های به نامی مانند جهان پارس، سپنتا، نورد لوله یاران، شرکت علویجه، صنایع فولاد هیربد زرندیه، شرکت نیکان اصفهان، شرکت صابری، کارخانه آریان فولاد، فولاد سپاهان اصفهان، فولاد کوهپایه و کارخانه منظومه بصورت باکیفیت تولید می گردد؛ که کالا مشابه با نمونه های خارجی اما در عین حال قیمت مناسبی دارند.

 

خرید قوطی و پروفیل


خرید قوطی و پروفیل از بنگاه نسبت به خرید این کالا از کارخانه تفاوت های زیادی را شامل می‌شود. بیشتر کارخانه ها تنها خرید در تناژ بالا را ارائه می‌دهند. از سوی دیگر نیز امکان خرید سایزهای مختلف در کارخانه برای شما وجود ندارد. در مجموعه حصارنوین الماس شما می‌توانید با توجه به فاصله کارخانه تا محل پروژه، تناژهای تولیدی و دیگر موارد نه تنها خریدهای عمده را عملی کرده بلکه به صورت خرده نیز این محصولات را بخرید.

 

علاوه بر این در هنگام خرید از کارخانه این محصول بیشتر به صورت بندیل به فروش می رسد که این معضل در هنگام خرید از حصار نوین الماس از بین خواهد رفت. خرید و فروش قوطی و پروفیل به صورت سایز و ضخامت انجام می شود که تنها با آخرین قیمت روز بازار امکان ‌پذیر است.


در حصارنوین الماس مشتریان عزیز برای خرید قوطی و پروفیل، امکان مراجعه حضوری، دریافت مشاوره رو در رو، سوال و جواب در خصوص اطلاعات مربوط به انواع قوطی و پروفیل و ویژگی آن ها امکان پذیر می باشد. شما باید در حین خرید انواع این محصول نکاتی بررسی کنید که در واقع زمانی که شما قوطی و پروفیل مورد نظر خود را خریداری و دریافت کردید، باید ویژگی‌های آن را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که قوطی و پروفیل شما تمام ویژگی های مورد نظر را دارد، با توجه به نوع قوطی و پروفیل های خریداری شده خود انبار این محصول را انجام دهید. این مطلب از زنگ زدن کالای خریداری شده جلوگیری می‌ کند.


برای خرید اینترنتی قوطی و پروفیل با آخرین قیمت روز کافیست سفارش خود را در سایت حصارنوین الماس ثبت کرده و سپس منتظر تماس کارشناسان ما باشید. کارشناسان ما پس از تماس با شما، خرید شما را نهایی می کنند. کاربرانی که قصد خرید دارند و می خواهند با توجه به وزن و ضخامت قوطی و پروفیل های خود از قیمت نهایی اطلاع پیدا کنند، قبل از تکمیل پروسه خرید به شماره های درج شده در سایت زنگ زده و از کارشناسان فروش درخواست پیش فاکتور کنند. به اطلاعتان می رسانیم صدور پیش فاکتور زیر یک ساعت امکان پذیر است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 4]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *