حصار نوین الماس

جنس توری توری حصاری از فولاد ، گالوانیزه گرم و گالوانیزه روکش پی وی سی می باشد

توری حصاری

آخرین بروز رسانی: 1400/11/04
آیکون توری فنس

قیمت انواع توری فنس

آخرین بروز رسانی: 1400/11/04

محصول
چشمه
ضخامت مفتول
وزن هر متر مربع
محل بارگیری
واحد قیمت
قیمت
1
توری حصاری چشمه 5 مفتول ۴
5 سانتی متر
4.0 میلی متر
4.200 کیلوگرم
تهران
مترمربع

45000 تومان کاهش 0 تومان

توری حصاری چشمه 5 مفتول ۴
نوع: 5 سانتی متر
نوع گالوانیزه: 4.0 میلی متر
وزن:4.200 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: مترمربع

45000 تومان کاهش 0 تومان

2
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.0
5.7 سانتی متر
2.0 میلی متر
0.912 کیلوگرم
تهران
متر مربع

20700 تومان کاهش 0 تومان

توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.0
نوع: 5.7 سانتی متر
نوع گالوانیزه: 2.0 میلی متر
وزن:0.912 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: متر مربع

20700 تومان کاهش 0 تومان

3
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.2
5.7 سانتی متر
2.2 میلی متر
1.100 کیلوگرم
تهران
متر مربع

24800 تومان کاهش 0 تومان

توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.2
نوع: 5.7 سانتی متر
نوع گالوانیزه: 2.2 میلی متر
وزن:1.100 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: متر مربع

24800 تومان کاهش 0 تومان

4
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.4
5.7 سانتی متر
2.4 میلی متر
1.300 کیلوگرم
تهران
متر مربع

29300 تومان کاهش 0 تومان

توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.4
نوع: 5.7 سانتی متر
نوع گالوانیزه: 2.4 میلی متر
وزن:1.300 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: متر مربع

29300 تومان کاهش 0 تومان

5
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.8
5.7 سانتی متر
2.8 میلی متر
1.800 کیلوگرم
تهران
متر مربع

39300 تومان کاهش 0 تومان

توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.8
نوع: 5.7 سانتی متر
نوع گالوانیزه: 2.8 میلی متر
وزن:1.800 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: متر مربع

39300 تومان کاهش 0 تومان

6
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 3.0
5.7 سانتی متر
3.0 میلی متر
2.000 کیلوگرم
تهران
متر مربع

40000 تومان کاهش 0 تومان

توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 3.0
نوع: 5.7 سانتی متر
نوع گالوانیزه: 3.0 میلی متر
وزن:2.000 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: متر مربع

40000 تومان کاهش 0 تومان

7
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.0
6.7 سانتی متر
2.0 میلی متر
0.780 کیلوگرم
تهران
متر مربع

18000 تومان کاهش 0 تومان

توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.0
نوع: 6.7 سانتی متر
نوع گالوانیزه: 2.0 میلی متر
وزن:0.780 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: متر مربع

18000 تومان کاهش 0 تومان

8
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.2
6.7 سانتی متر
2.2 میلی متر
0.940 کیلوگرم
تهران
متر مربع

21400 تومان کاهش 0 تومان

توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.2
نوع: 6.7 سانتی متر
نوع گالوانیزه: 2.2 میلی متر
وزن:0.940 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: متر مربع

21400 تومان کاهش 0 تومان

9
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.4
6.7 سانتی متر
2.4 میلی متر
1.117 کیلوگرم
تهران
متر مربع

25000 تومان کاهش 0 تومان

توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.4
نوع: 6.7 سانتی متر
نوع گالوانیزه: 2.4 میلی متر
وزن:1.117 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: متر مربع

25000 تومان کاهش 0 تومان

10
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.8
6.7 سانتی متر
2.8 میلی متر
1.550 کیلوگرم
تهران
متر مربع

33500 تومان کاهش 0 تومان

توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.8
نوع: 6.7 سانتی متر
نوع گالوانیزه: 2.8 میلی متر
وزن:1.550 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: متر مربع

33500 تومان کاهش 0 تومان

11
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 3.0
6.7 سانتی متر
3.0 میلی متر
1.750 کیلوگرم
تهران
متر مربع

38500 تومان کاهش 0 تومان

توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 3.0
نوع: 6.7 سانتی متر
نوع گالوانیزه: 3.0 میلی متر
وزن:1.750 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: متر مربع

38500 تومان کاهش 0 تومان

12
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.2
7.7 سانتی متر
2.2 میلی متر
0.820 کیلوگرم
تهران
متر مربع

18700 تومان کاهش 0 تومان

توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.2
نوع: 7.7 سانتی متر
نوع گالوانیزه: 2.2 میلی متر
وزن:0.820 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: متر مربع

18700 تومان کاهش 0 تومان

13
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.4
7.7 سانتی متر
2.4 میلی متر
0.980 کیلوگرم
تهران
متر مربع

22000 تومان کاهش 0 تومان

توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.4
نوع: 7.7 سانتی متر
نوع گالوانیزه: 2.4 میلی متر
وزن:0.980 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: متر مربع

22000 تومان کاهش 0 تومان

14
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.8
7.7 سانتی متر
2.8 میلی متر
1.320 کیلوگرم
تهران
متر مربع

29700 تومان کاهش 0 تومان

توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.8
نوع: 7.7 سانتی متر
نوع گالوانیزه: 2.8 میلی متر
وزن:1.320 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: متر مربع

29700 تومان کاهش 0 تومان

15
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 3.0
7.7 سانتی متر
3.0 میلی متر
1.550 کیلوگرم
تهران
متر مربع

33500 تومان کاهش 0 تومان

توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 3.0
نوع: 7.7 سانتی متر
نوع گالوانیزه: 3.0 میلی متر
وزن:1.550 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: متر مربع

33500 تومان کاهش 0 تومان

فیلتر بر اساس
چشمه
ضخامت مفتول
وزن هر متر مربع
واحد فروش حصار نوین الماس
شماره پشتیبانی : 02166209930
ویدیو تولید توری حصاری
تولید سیم خاردار تبری
5/5 - (1 امتیاز)

ثبت سفارش توری حصاری