حصار نوین الماس

توری مش نوعی توری مشبک مانند است که در ساختمان سازی فواید بسیار دارد

توری مش

آخرین بروز رسانی: 1400/11/04

قیمت انواع توری مش

آخرین بروز رسانی: 1400/11/04

محصول
سایز میلگرد
چشمه
طول x عرض
وزن هر متر مربع
محل بارگیری
واحد قیمت
قیمت
1
توری مش مفتول 2.2 الی 5
مختلف
5x5 الی 20x20 سانتی متر
1x2 متر
مختلف
تهران
کیلوگرم

22000 تومان کاهش 0 تومان

توری مش مفتول 2.2 الی 5
سایز میلگرد: مختلف
چشمه: 5x5 الی 20x20 سانتی متر
طول x عرض:1x2 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

22000 تومان کاهش 0 تومان

2
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 10
6 میلی متر
10 سانتی متر
2×6 متر
4.680 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

17800 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 10
سایز میلگرد: 6 میلی متر
چشمه: 10 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

17800 تومان کاهش 0 تومان

3
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15
6 میلی متر
15 سانتی متر
2×6 متر
3.120 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

17800 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15
سایز میلگرد: 6 میلی متر
چشمه: 15 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

17800 تومان کاهش 0 تومان

4
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 20
6 میلی متر
20 سانتی متر
2×6 متر
2.340 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

17800 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 20
سایز میلگرد: 6 میلی متر
چشمه: 20 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

17800 تومان کاهش 0 تومان

5
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25
6 میلی متر
25 سانتی متر
2×6 متر
1.870 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

17800 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25
سایز میلگرد: 6 میلی متر
چشمه: 25 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

17800 تومان کاهش 0 تومان

6
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 30
6 میلی متر
30 سانتی متر
2×6 متر
1.560 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

17800 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 30
سایز میلگرد: 6 میلی متر
چشمه: 30 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

17800 تومان کاهش 0 تومان

7
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 10
8 میلی متر
10 سانتی متر
2×6 متر
8.320 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 10
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 10 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

8
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 15
8 میلی متر
15 سانتی متر
2×6 متر
5.550 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 15
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 15 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

9
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 20
8 میلی متر
20 سانتی متر
2×6 متر
4.160 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 20
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 20 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

10
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 25
8 میلی متر
25 سانتی متر
2×6 متر
3.330 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 25
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 25 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

11
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 30
8 میلی متر
30 سانتی متر
2×6 متر
2.780 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 30
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 30 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

12
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 10
8 میلی متر
10 سانتی متر
2×6 متر
8.320 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 10
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 10 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

13
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 15
8 میلی متر
15 سانتی متر
2×6 متر
5.550 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 15
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 15 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

14
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20
8 میلی متر
20 سانتی متر
2×6 متر
4.160 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 20 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

15
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 25
8 میلی متر
25 سانتی متر
2×6 متر
3.330 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 25
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 25 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

16
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 30
8 میلی متر
30 سانتی متر
2×6 متر
2.780 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 30
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 30 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

16800 تومان کاهش 0 تومان

17
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 10
10 میلی متر
10 سانتی متر
2×6 متر
13.000 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

16000 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 10
سایز میلگرد: 10 میلی متر
چشمه: 10 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

16000 تومان کاهش 0 تومان

18
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 15
10 میلی متر
15 سانتی متر
2×6 متر
8.660 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

16000 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 15
سایز میلگرد: 10 میلی متر
چشمه: 15 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

16000 تومان کاهش 0 تومان

19
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 20
10 میلی متر
20 سانتی متر
2×6 متر
6.500 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

16000 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 20
سایز میلگرد: 10 میلی متر
چشمه: 20 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

16000 تومان کاهش 0 تومان

20
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 25
10 میلی متر
25 سانتی متر
2×6 متر
5.200 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

16000 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 25
سایز میلگرد: 10 میلی متر
چشمه: 25 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

16000 تومان کاهش 0 تومان

21
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 30
10 میلی متر
30 سانتی متر
2×6 متر
4.340 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

16000 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 30
سایز میلگرد: 10 میلی متر
چشمه: 30 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

16000 تومان کاهش 0 تومان

22
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 10
12 میلی متر
10 سانتی متر
2×6 متر
18.720 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

17000 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 10
سایز میلگرد: 12 میلی متر
چشمه: 10 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

17000 تومان کاهش 0 تومان

23
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 15
12 میلی متر
15 سانتی متر
2×6 متر
12.480 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

17000 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 15
سایز میلگرد: 12 میلی متر
چشمه: 15 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

17000 تومان کاهش 0 تومان

24
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 20
12 میلی متر
20 سانتی متر
2×6 متر
9.360 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

17000 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 20
سایز میلگرد: 12 میلی متر
چشمه: 20 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

17000 تومان کاهش 0 تومان

25
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 25
12 میلی متر
25 سانتی متر
2×6 متر
7.500 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

17000 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 25
سایز میلگرد: 12 میلی متر
چشمه: 25 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

17000 تومان کاهش 0 تومان

26
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 30
12 میلی متر
30 سانتی متر
2×6 متر
6.240 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

17000 تومان کاهش 0 تومان

توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 30
سایز میلگرد: 12 میلی متر
چشمه: 30 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

17000 تومان کاهش 0 تومان

فیلتر بر اساس
چشمه
سایز میلگرد
وزن هر متر مربع
واحد فروش حصار نوین الماس
شماره پشتیبانی : 02166209930
تولید سیم خاردار تبری
تولید سیم خاردار تبری
5/5 - (1 امتیاز)

ثبت سفارش توری مش