حصار نوین الماس

توری جوشی یک نوع توری مشبک مانند است که برخی از افراد آن را به عنوان مش می شناسند. شایان ذکر است جنس این نوع توری مفتول آهنی و مفتول گالوانیزه می باشد که در صنایع مختلف مصارف متعددی دارد

توری جوشی

آخرین بروز رسانی: 1400/11/04
قیمت انواع توری جوشی

آخرین بروز رسانی: 1400/11/04

محصول
سایز میلگرد
چشمه
طول x عرض
وزن هر متر مربع
محل بارگیری
واحد قیمت
قیمت
1
توری جوشی میلگرد 6 ساده چشمه 10
6 میلی متر
10 سانتی متر
2×6 متر
4.680 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12930 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 6 ساده چشمه 10
سایز میلگرد: 6 میلی متر
چشمه: 10 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12930 تومان کاهش 0 تومان

2
توری جوشی میلگرد 6 ساده چشمه 15
6 میلی متر
15 سانتی متر
2×6 متر
3.120 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12930 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 6 ساده چشمه 15
سایز میلگرد: 6 میلی متر
چشمه: 15 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12930 تومان کاهش 0 تومان

3
توری جوشی میلگرد 6 ساده چشمه 20
6 میلی متر
20 سانتی متر
2×6 متر
2.340 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12930 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 6 ساده چشمه 20
سایز میلگرد: 6 میلی متر
چشمه: 20 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12930 تومان کاهش 0 تومان

4
توری جوشی میلگرد 6 ساده چشمه 25
6 میلی متر
25 سانتی متر
2×6 متر
1.870 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12930 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 6 ساده چشمه 25
سایز میلگرد: 6 میلی متر
چشمه: 25 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12930 تومان کاهش 0 تومان

5
توری جوشی میلگرد 6 ساده چشمه 30
6 میلی متر
30 سانتی متر
2×6 متر
1.560 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12930 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 6 ساده چشمه 30
سایز میلگرد: 6 میلی متر
چشمه: 30 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12930 تومان کاهش 0 تومان

6
توری جوشی میلگرد 8 ساده چشمه 10
8 میلی متر
10 سانتی متر
2×6 متر
8.320 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12450 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 8 ساده چشمه 10
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 10 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12450 تومان کاهش 0 تومان

7
توری جوشی میلگرد 8 ساده چشمه 15
8 میلی متر
15 سانتی متر
2×6 متر
5.550 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12450 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 8 ساده چشمه 15
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 15 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12450 تومان کاهش 0 تومان

8
توری جوشی میلگرد 8 ساده چشمه 20
8 میلی متر
20 سانتی متر
2×6 متر
4.160 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12450 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 8 ساده چشمه 20
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 20 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12450 تومان کاهش 0 تومان

9
توری جوشی میلگرد 8 ساده چشمه 25
8 میلی متر
25 سانتی متر
2×6 متر
3.330 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12450 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 8 ساده چشمه 25
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 25 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12450 تومان کاهش 0 تومان

10
توری جوشی میلگرد 8 ساده چشمه 30
8 میلی متر
30 سانتی متر
2×6 متر
2.780 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12450 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 8 ساده چشمه 30
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 30 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12450 تومان کاهش 0 تومان

11
توری جوشی میلگرد 8 آجدار چشمه 10
8 میلی متر
10 سانتی متر
2×6 متر
8.320 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12500 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 8 آجدار چشمه 10
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 10 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12500 تومان کاهش 0 تومان

12
توری جوشی میلگرد 8 آجدار چشمه 15
8 میلی متر
15 سانتی متر
2×6 متر
5.550 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12500 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 8 آجدار چشمه 15
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 15 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12500 تومان کاهش 0 تومان

13
توری جوشی میلگرد 8 آجدار چشمه 20
8 میلی متر
20 سانتی متر
2×6 متر
4.160 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12500 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 8 آجدار چشمه 20
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 20 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12500 تومان کاهش 0 تومان

14
توری جوشی میلگرد 8 آجدار چشمه 25
8 میلی متر
25 سانتی متر
2×6 متر
3.330 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12500 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 8 آجدار چشمه 25
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 25 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12500 تومان کاهش 0 تومان

15
توری جوشی میلگرد 8 آجدار چشمه 30
8 میلی متر
30 سانتی متر
2×6 متر
2.780 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12500 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 8 آجدار چشمه 30
سایز میلگرد: 8 میلی متر
چشمه: 30 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12500 تومان کاهش 0 تومان

16
توری جوشی میلگرد 10 آجدار چشمه 10
10 میلی متر
10 سانتی متر
2×6 متر
13.000 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12150 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 10 آجدار چشمه 10
سایز میلگرد: 10 میلی متر
چشمه: 10 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12150 تومان کاهش 0 تومان

17
توری جوشی میلگرد 10 آجدار چشمه 15
10 میلی متر
15 سانتی متر
2×6 متر
8.660 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12150 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 10 آجدار چشمه 15
سایز میلگرد: 10 میلی متر
چشمه: 15 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12150 تومان کاهش 0 تومان

18
توری جوشی میلگرد 10 آجدار چشمه 20
10 میلی متر
20 سانتی متر
2×6 متر
6.500 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12150 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 10 آجدار چشمه 20
سایز میلگرد: 10 میلی متر
چشمه: 20 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12150 تومان کاهش 0 تومان

19
توری جوشی میلگرد 10 آجدار چشمه 25
10 میلی متر
25 سانتی متر
2×6 متر
5.200 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12150 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 10 آجدار چشمه 25
سایز میلگرد: 10 میلی متر
چشمه: 25 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12150 تومان کاهش 0 تومان

20
توری جوشی میلگرد 10 آجدار چشمه 30
10 میلی متر
30 سانتی متر
2×6 متر
4.340 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

12150 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 10 آجدار چشمه 30
سایز میلگرد: 10 میلی متر
چشمه: 30 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

12150 تومان کاهش 0 تومان

21
توری جوشی میلگرد 12 آجدار چشمه 10
12 میلی متر
10 سانتی متر
2×6 متر
18.720 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

11900 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 12 آجدار چشمه 10
سایز میلگرد: 12 میلی متر
چشمه: 10 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

11900 تومان کاهش 0 تومان

22
توری جوشی میلگرد 12 آجدار چشمه 15
12 میلی متر
15 سانتی متر
2×6 متر
12.480 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

11900 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 12 آجدار چشمه 15
سایز میلگرد: 12 میلی متر
چشمه: 15 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

11900 تومان کاهش 0 تومان

23
توری جوشی میلگرد 12 آجدار چشمه 20
12 سانتی متر
20 سانتی متر
2×6 متر
9.360 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

11900 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 12 آجدار چشمه 20
سایز میلگرد: 12 سانتی متر
چشمه: 20 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

11900 تومان کاهش 0 تومان

24
توری جوشی میلگرد 12 آجدار چشمه 25
12 میلی متر
25 سانتی متر
2×6 متر
7.500 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

11900 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 12 آجدار چشمه 25
سایز میلگرد: 12 میلی متر
چشمه: 25 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

11900 تومان کاهش 0 تومان

25
توری جوشی میلگرد 12 آجدار چشمه 30
12 میلی متر
30 سانتی متر
2×6 متر
6.240 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

11900 تومان کاهش 0 تومان

توری جوشی میلگرد 12 آجدار چشمه 30
سایز میلگرد: 12 میلی متر
چشمه: 30 سانتی متر
طول x عرض:2×6 متر
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

11900 تومان کاهش 0 تومان

فیلتر بر اساس
سایز میلگرد
چشمه
وزن هر مترمربع
واحد فروش حصار نوین الماس
شماره پشتیبانی : 02166209930
تولید سیم خاردار تبری
تولید سیم خاردار تبری
میزان رضایت مندی از محتوا

ثبت سفارش توری جوشی