تبری

سیم خاردار یک نوع سیم رشته ای ساخته شده با لبه های تیز با نقاط تنظیم شده، در فواصل و امتداد مرتب شده از رشته ها
می باشد. این رشته ها برای ساختن نرده های ارزان قیمت و در اطراف بالای دیوارهای املاک مورد استفاده قرار می گیرد.
همانند سیم خاردار حلقه ای میخ دار ولی در اعضا مفتول خاری از ورق گالوانیزه به صورت تیغی  ( ژیلتی)  استفاده شده